ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REAL-TIME ROAD INSPECTION B.V. TE MAARTENSDIJK

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, Overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen ter zake van levering van Producten, gebruiksrechten en/of Diensten door Real-Time Road Inspection B.V. (hierna RTRI) aan of ten behoeve van Opdrachtgever.
1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen in de Overeenkomst. Afwijkingen hebben slechts betrekking op de Overeenkomst waarbij ze zijn gemaakt.
1.3 Algemene inkoopvoorwaarden of andere algemene voorwaarden die de Opdrachtgever eventueel gebruikt zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en RTRI en worden bij deze expliciet verworpen.
2. Definities
2.1 Tenzij uit de context anders blijkt, zal worden verstaan onder:
Algemene Voorwaarden
deze algemene voorwaarden van RTRI;
Applicatie
de gratis applicatie van RTRI voor de mobiele telefoon waarmee beelden kunnen worden opgenomen van de Nederlandse wegen;
AVG
Algemene Verordening Gegevensbescherming;
Beeldmateriaal
de foto’s/beelden welke beschikbaar zijn via het Online Platform en/of andere informatie of producten;
Diensten
alle door RTRI te leveren diensten, zoals het beschikbaar stellen van het Online Platform;
Gebruiker
de op grond van de Overeenkomst persoonlijk geautoriseerde gebruiker van de Diensten die bij Opdrachtgever in dienst is of anderszins binnen de organisatie van Opdrachtgever door Opdrachtgever geautoriseerd is;
Online Platform
de online infrastructuur van RTRI waarmee tegen betaling en na registratie aan een Gebruiker Beeldmateriaal beschikbaar wordt gesteld;
Opdrachtgever
de wederpartij van RTRI bij aanbiedingen, Overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen;
Overeenkomst
de overeenkomst tussen RTRI en Opdrachtgever;
Pin
Een locatie / beeld markering op de kaart van het Online Platform;
Producten
alle door RTRI geleverde content via het Online Platform met inbegrip van maar niet beperkt tot Beeldmateriaal;
RTRI
Real-time road inspection B.V. ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77404858;
Verwerkersovereenkomst
een overeenkomst tussen een verwerkingsverantwoordelijke en een verwerker waarin de verwerking van persoonsgegevens door een bewerker wordt geregeld.
Weergave(n)
Een zoekopdracht met een straal van 100 meter welke toegang geeft tot beelden in het dashboard van het Online Platform;
3. Offertes
3.1  Alle offertes van RTRI zijn vrijblijvend en kennen een geldigheid van 14 dagen.
3.2 RTRI is niet gebonden aan de inhoud van folders, drukwerk, informatie op haar of enige andere website of enige andere uitingsvorm, tenzij in de tussen partijen gesloten Overeenkomst uitdrukkelijk daarnaar wordt verwezen.
4. Prijzen en facturering
4.1 Toegang tot het Online Platform is mogelijk tegen betaling van de in de Overeenkomst gespecificeerde prijs.
4.2 Alle door RTRI opgegeven prijzen zijn exclusief BTW.
4.3 Prijzen gelden per Gebruiker per jaar en geven de Gebruiker toegang tot het Online Platform en het gebruik van 2500 weergaven. Al het Beeldmateriaal binnen een radius van 100 meter vanaf de geselecteerde Pin worden toegekend aan een Weergave.
4.4 RTRI heeft het recht om de door haar opgegeven prijzen tijdens de duur van de Overeenkomst, voor het eerst op 1 januari volgend op het jaar waarin de Overeenkomst is gesloten, te indexeren aan de hand van de ConsumentenPrijsIndex (CPI) 2015 = 100 van het CBS.
4.5 Opdrachtgever erkent dat wijzigingen in (interpretatie van) wet- en regelgeving voor RTRI aanleiding kunnen zijn tot prijswijzigingen. Opdrachtgever zal redelijke prijswijzigingen aanvaarden, onder de voorwaarde dat RTRI aannemelijk maakt dat de prijswijziging redelijk is in het licht van de veranderende (interpretatie van) wet- en regelgeving.
4.6 Gebruik van de Applicatie is kosteloos.
5. Betaling
5.1 Betaling van de prijs door Opdrachtgever dient te geschieden voordat toegang wordt verkregen tot het Online Platform.
5.2 Indien de Overeenkomst wordt verlengd dient Opdrachtgever de prijs te betalen bij vooruitbetaling binnen 14 dagen na de factuurdatum.
6. Uitvoering van de Overeenkomst
6.1 RTRI is bevoegd en gerechtigd om -indien en voor zover zij dit voor de goede uitvoering van de Overeenkomst nodig, nuttig of vereist acht- de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de Overeenkomst aan derden op te dragen.
6.2 Op RTRI rust slechts een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.
6.3 RTRI garandeert niet de geschiktheid van te leveren Producten en/of Diensten voor een bepaald doel.
6.4 In geen geval garandeert RTRI:
(1) onbelemmerde, ongestoorde en ononderbroken toegang tot c.q. gebruik van het Online Platform en de Applicatie of correcte en onbeschadigde datatransmissie;
(2) de volledige betrouwbaarheid en onkraakbaarheid van het Online Platform en de Applicatie.
7. Verlening Licentie en Voorwaarden
7.1 RTRI verleent Opdrachtgever een niet-exclusieve en niet overdraagbare licentie op het gebruik van het Online Platform en het Beeldmateriaal uitsluitend onder de condities zoals gespecificeerd in deze Algemene Voorwaarden.
7.2 Zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van RTRI is het Opdrachtgever niet toegestaan derden toegang te verlenen tot het Online Platform of het Beeldmateriaal aan derden te verstrekken.
7.3 Voorts is het Opdrachtgever, zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van RTRI, niet toegestaan:
• referenties naar RTRI in het Beeldmateriaal te wijzigen of te verwijderen;
• het Beeldmateriaal openbaar te maken (alle denkbare internettoepassingen daarbij inbegrepen). Onder openbaar maken wordt verstaan: het op enigerlei wijze tonen van het Beeldmateriaal aan personen, niet zijnde (a) werknemers van Opdrachtgever voor wie toegang tot deze gegevens voor de, in de Overeenkomst, vastgelegde doeleinde(n) noodzakelijk is en die hiertoe expliciet door Opdrachtgever zijn geautoriseerd, (b) derden aan wie de verwerking of delen van de verwerking van het Beeldmateriaal door Opdrachtgever is uitbesteed en waarvoor RTRI toestemming heeft verleend en (c) derden met een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in de AVG bij de in de Overeenkomst vastgelegde doeleinde(n);
• het Beeldmateriaal te verhuren, leasen, in sublicentie uit te geven, verkopen, vervreemden, verpanden, in zekerheid over te dragen of onder welke titel dan ook en aan derden voor welk doel dan ook te laten gebruiken;
• metadata uit het Beeldmateriaal en de bijbehorende documentatie te herleiden voor zover deze metadata niet noodzakelijk zijn voor het met het Beeldmateriaal beoogde gebruik. Het herleiden van gegevens betreffende de opnamelocaties is in geen geval toegestaan.
7.4 RTRI heeft het recht de Overeenkomst en in het bijzonder de licentie met onmiddellijke ingang op te schorten, op te zeggen of te ontbinden – zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn – indien Opdrachtgever één of meerdere van de in deze Algemene Voorwaarden genoemde voorwaarden niet naleeft, of indien RTRI redelijkerwijs mag aannemen dat Opdrachtgever één of meerdere van deze voorwaarden niet naleeft.
7.5 Indien Opdrachtgever een derde het ongeoorloofd gebruik van het Online Platform en/of het Beeldmateriaal verschaft, is Opdrachtgever naast deze derde hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van een licentievergoeding vanaf de licentieregistratiedatum van Opdrachtgever, onverminderd het recht van RTRI om aanvullende schade die daaruit voortvloeit op Opdrachtgever te verhalen.
7.6 Gebruik van de Applicatie is kosteloos.
8. Terbeschikking stelling beeldmateriaal
8.1 RTRI stelt het Beeldmateriaal ter beschikking door het verstrekken van toegang tot het Online Platform.
8.2 Opdrachtgever dient (a) verstrekte inlogcodes geheim te houden, (b) deze doelmatig te beveiligen en (c) onmiddellijk aan RTRI te melden als deze gegevens in het bezit mochten komen van een derde en (d) er voor zorg te dragen dat een Gebruiker de toegang tot het Online Platform alleen zelf gebruikt, bij gebreke waarvan Opdrachtgever aansprakelijk zal zijn voor hieruit voortvloeiende schade van RTRI.
8.3 Alle door RTRI eventueel genoemde en/of voor haar geldende termijnen voor terbeschikkingstelling van het Beeldmateriaal zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.
8.4 Garanties omtrent verhandelbaarheid en geschiktheid voor enig gebruik of doel van het Online Platform en/of het Beeldmateriaal zijn uitdrukkelijk uitgesloten alsook dat het Online Platform en/of het Beeldmateriaal beschikbaar zullen zijn zonder onderbrekingen. Dit mede gezien de invloed van de weersomstandigheden en menselijke fouten ten aanzien van de juiste plaatsing van het mobiele apparaat waarmee het beeldmateriaal via de Applicatie vanuit het rijdende voertuig wordt gemaakt.
8.5 Opdrachtgever garandeert niet dat het Online Platform en de Applicatie voldoende functioneren met het mobiele apparaat van Gebruiker, nu de (optimale) werking daarvan mede afhankelijk is van de leeftijd, het gebruik, de inrichting en het onderhoud van het mobiele apparaat.
8.6 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, heeft RTRI geen verplichting om het Online Platform en/of het Beeldmateriaal na het einde van de Overeenkomst om wat voor reden en op welke wijze dan ook ter beschikking te blijven stellen aan Opdrachtgever.
9. Nieuwe versies
In een zo vroeg mogelijk stadium en in ieder geval zodra een aanvulling op respectievelijk een nieuwe versie van het Online Platform of de mobiele applicatie is vrijgegeven, zal RTRI aan Opdrachtgever de daarbij behorende gegevens verstrekken ten behoeve van de wijzigingen van het Online Platform en impact hiervan op het gebruik.
10. Storingen
  RTRI zal binnen acht (8) kantooruren (9:00-17:00) na melding (per e-mail naar info@rtroadinspection.com) van een probleem of storing ervoor zorg dragen dat een ter zake kundig specialist tenminste telefonisch of per e-mail contact met Opdrachtgever op zal nemen om te komen tot een (eventueel tijdelijke) oplossing.
11. Persoonsgegevens en beveiliging
11.1 RTRI is gerechtigd de persoonsgegevens betreffende de Gebruiker op te nemen in de persoonsregistratie van RTRI welke benodigd is voor haar administratie- en beheerstaken en zal zich bij de verwerking van deze persoonsgegevens conformeren aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensverwerking.
11.2 De genoemde persoonsregistratie is slechts toegankelijk voor RTRI en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij RTRI hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke beslissing gehouden is.
11.3 Bij de totstandkoming, verstrekking en/of verwerking van het Beeldmateriaal kan sprake zijn van verwerking van persoonsgegevens in de zin van de AVG.
11.4 Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, zijn Opdrachtgever en RTRI beiden verwerkingsverantwoordelijke. Zowel Opdrachtgever als RTRI zullen zich in dat geval gedragen overeenkomstig de AVG en verdere wettelijke regels.
11.5 Partijen treffen de nodige maatregelen die waarborgen dat het Beeldmateriaal uitsluitend wordt gebruikt c.q. verwerkt voor de doeleinde(n) waarvoor het -Beeldmateriaal zijn verstrekt.
11.6 Opdrachtgever, neemt verder maatregelen die waarborgen dat:
• het Beeldmateriaal alleen toegankelijk is voor zijn werknemers en/of derden voor wie toegang tot deze gegevens op basis van hun functie en takenpakket noodzakelijk is en die hiertoe expliciet zijn geautoriseerd;
• al zijn werknemers en/of derden die geautoriseerd worden om op enige wijze toegang te krijgen tot het Beeldmateriaal correct en volledig worden geïnformeerd inzake hun verplichtingen met betrekking tot de rechtmatige verwerking van Beeldmateriaal het op basis van de toepasselijke wetgeving en deze Algemene Voorwaarden, in het bijzonder de verplichting om het Beeldmateriaal enkel te verwerken voor zover vereist voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst;
• verleende autorisaties tijdig worden aangepast bij functiewijziging of vertrek van zijn werknemers;
• de verleende autorisaties alsmede alle mutaties hierop periodiek worden geëvalueerd;
• het verdere gebruik van het Beeldmateriaal zodanig wordt geregistreerd, dat mogelijk misbruik op individueel niveau tijdig kan worden gesignaleerd en stopgezet;
• Beeldmateriaal wordt geblurd conform de door RTRI vastgestelde specificaties;
• betrokkenen, voorzover mogelijk, worden geïnformeerd over de verwerking van Beeldmateriaal.
11.7 Iedere partij informeert de andere partij onmiddellijk van alle feiten en omstandigheden zodra hij ongeoorloofd gebruik van het Beeldmateriaal constateert.
11.8 Opdrachtgever zal Beeldmateriaal niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het doel waarvoor Beeldmateriaal zijn verzameld, tenzij RTRI contractuele of wettelijke plichten heeft om Beeldmateriaal langer te bewaren. In dat geval zal RTRI alle noodzakelijke waarborgen treffen om de persoonlijke levenssfeer van eventuele betrokkenen te waarborgen.
11.9 Opdrachtgever dient het Beeldmateriaal en alle kopieën daarvan – voor zover Opdrachtgever hierover beschikt – terstond te vernietigen indien:
• de Overeenkomst wordt beëindigd, ongeacht de wijze van beëindigen,
• het Beeldmateriaal niet langer noodzakelijk is voor de doeleinde(n) waarvoor het Beeldmateriaal zijn verstrekt.
11.10 Indien Opdrachtgever een verzoek van een betrokkene ontvangt (tot verstrekking van informatie, verwijdering, correctie of andere rechten waarop een betrokkene op grond van de AVG een beroep op doet) of door de toezichthoudende autoriteit wordt gecontacteerd op aangeschreven ten aanzien van de verwerking van Beeldmateriaal, dan zal Opdrachtgever RTRI daar onverwijld van op de hoogte brengen. In dat geval zal de coördinatie en afhandeling door RTRI, daar waar mogelijk in afstemming met Opdrachtgever, worden uitgevoerd. RTRI zal Opdrachtgever op de hoogte houden van de afwikkeling.
11.11 Bij uitbesteding van de verwerking of delen van de verwerking van het Beeldmateriaal door Opdrachtgever aan derden blijft Opdrachtgever onverkort verantwoordelijk voor de juiste verwerking van het Beeldmateriaal. Opdrachtgever komt hiertoe met voornoemde derde minimaal de verplichtingen overeen die in dit artikel op Opdrachtgever rusten en legt dit vast in een Verwerkersovereenkomst.
11.12 Indien het op basis van de Overeenkomst is toegestaan het Beeldmateriaal te verstrekken of anderszins te tonen aan derden, dan is de partij die het betreft verplicht om ten aanzien van deze derden de beperkingen en verplichtingen zoals vervat in deze Algemene Voorwaarden op te leggen, om zo een equivalent beschermingsniveau van het Beeldmateriaal te waarborgen.
11.13 Om te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiend uit de AVG, kan het – al dan niet naar aanleiding van een verzoek van een betrokkene of op last van de Autoriteit Persoonsgegevens – noodzakelijk zijn dat bepaald Beeldmateriaal verwijderd of vervangen moet worden door RTRI en/of Opdrachtgever. RTRI is in dat geval niet gehouden enige schadevergoeding aan Opdrachtgever te voldoen.
11.14 Indien en voor zover een partij aansprakelijk mocht worden gesteld voor (schade die voortvloeit uit) de verwerking van persoonsgegevens door de andere partij in strijd met de AVG of andere relevante regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, zal de partij aan wie de schade kan worden toegerekend, de andere partij vrijwaren voor alle kosten, schade en iedere aanspraak die voortvloeit uit aanspraken van derden die met het voorgaande samenhangen. Het bedrag aan schadevergoeding c.q. de omvang van de vrijwaring door RTRI is gemaximeerd op bedrag dat gelijk staat aan de jaarlijkse contractwaarde voor zover gefactureerd.
12. Meldplicht datalekken
12.1 Opdrachtgever informeert RTRI onmiddellijk zodra zij constateert dat toegang tot Beeldmateriaal voor onbevoegden mogelijk is of was of daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Deze informatieverstrekking is zodanig dat RTRI in staat is om aan haar verplichtingen op grond van de AVG te voldoen.
12.2 Opdrachtgever zal vervolgens onverwijld en uiterlijk binnen vierentwintig (24) uur na constatering van een omstandigheid zoals bedoeld in dit artikel, RTRI per e-mail [info@rtroadinspection.com] informeren over alle feiten en omstandigheden die van belang zijn (in het kader van de melding aan de toezichthoudende autoriteiten of de betrokkenen als bedoeld in dit artikel).
13. Intellectuele Eigendomsrechten
13.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Online Platform, Applicatie, software, websites, databestanden, berusten uitsluitend bij RTRI, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden c.q. bij wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Opdrachtgever tot gebruik en verveelvoudiging is uitgesloten.
13.2 Een aan Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.
13.3 Het is RTRI toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de (intellectuele) eigendomsrechten het Online Platform, Applicatie, van de software, websites, databestanden en/of gegevens en tegen onrechtmatig gebruik althans gebruik in strijd met de Overeenkomst daarvan. Het is Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
13.4 Het is de Opdrachtgever ( of direct aan de Opdrachtgever gelieerde ondernemingen) niet toegestaan om op basis van de door RTRI geleverde software & product idee via de Applicatie, het Online platform, website en databestanden, zelf of in samenwerking met derden, een soortgelijk product te ontwikkelen zonder voorafgaande goedkeuring van RTRI.
14. Geheimhouding
14.1 Zowel RTRI als Opdrachtgever zullen alle redelijkerwijs te nemen maatregelen treffen teneinde de geheimhouding te waarborgen met betrekking tot alle vertrouwelijke gegevens waarvan zij of personen van wie zij zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedienen, kennis nemen.
14.2 Niettegenstaande het bepaalde in het eerste lid van dit artikel heeft RTRI het recht om in het kader van de bedrijfsuitoefening van alle technologische kennis, deskundigheid of expertise van algemene aard, verkregen bij de uitvoering van de Overeenkomst, te allen tijde gebruik te maken.
15. Duur en beëindiging van Overeenkomsten
15.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van een jaar en wordt automatisch met een jaar verlengd, tenzij de Overeenkomst is opgezegd tegen de einddatum met inachtneming van een termijn van tenminste één (1) maand.
15.2 Niettegenstaande het elders in of bij de Overeenkomst en in deze Algemene Voorwaarden bepaalde en onverminderd de op grond van de wet aan een partij toekomende rechten, zijn gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang de Overeenkomst te ontbinden:
• iedere partij, indien en zodra aan de andere partij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
• iedere partij, indien en zodra de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard;
• iedere partij, indien en zodra de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd, dan wel wordt gestaakt.
15.3 Indien RTRI, vanwege niet-beschikbaarheid van Beeldmateriaal niet langer in staat is om Beeldmateriaal te leveren, heeft RTRI dan wel Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst – gedeeltelijk, ten aanzien van het niet-beschikbare Beeldmateriaal – op te zeggen.
16. Aansprakelijkheid
16.1 De aansprakelijkheid van RTRI is beperkt tot schade die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van schuld van RTRI, met dien verstande dat RTRI slechts aansprakelijk is voor zover RTRI verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had dienen te zijn.
16.2 RTRI is niet aansprakelijk voor indirecte schade (waaronder begrepen winstderving, verlies van kansen of besparingen, verlies van bestanden of gegevens, bedrijfs- en/of stagnatieschade), door welke oorzaak ook ontstaan. Opdrachtgever dient zich hiertegen desgewenst te verzekeren.
16.3 Mocht niettegenstaande de in lid 1 en 2 van dit artikel vervatte aansprakelijkheidsuitsluiting toch enige aansprakelijkheid op RTRI rusten, dan zal deze in ieder geval zijn beperkt tot het bedrag gelijk aan de jaarlijkse contractwaarde die ziet op de schadeveroorzakende gebeurtenis waarvoor RTRI aansprakelijk is.
16.4 In geval van een duurovereenkomst zal de aansprakelijkheid van RTRI in ieder geval beperkt zijn tot de bedongen prijs (exclusief BTW) voor de prestatie van RTRI in de periode van 1 jaar voorafgaande aan het verzuim.
16.5 De voormelde beperking van de aansprakelijkheid van RTRI geldt niet wanneer sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van RTRI zelf of haar leidinggevenden.
16.6 Indien RTRI ter zake van enige schade, ten aanzien waarvan een verplichting op grond van de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden op Opdrachtgever rust, door derden mocht worden aangesproken zal Opdrachtgever RTRI te dezer zake volledig vrijwaren.
16.7 De aansprakelijkheid van RTRI ontstaat slechts indien Opdrachtgever RTRI onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming (tenzij er sprake is van een blijvende onmogelijkheid om na te komen), en RTRI ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat RTRI in staat is adequaat te reageren.
16.8 De beperkingen van aansprakelijkheid van RTRI gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen en medewerkers waarvan RTRI zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.
17 Overige bepalingen
17.1 Wijzigingen van of aanvullingen op de Overeenkomst zijn slechts geldig voor zover schriftelijk overeengekomen.
17.2 RTRI behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Opdrachtgever zal van een wijziging in kennis worden gesteld. Wanneer Opdrachtgever bezwaar heeft tegen de gewijzigde voorwaarden, dan heeft Opdrachtgever de mogelijkheid de Overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst niet beëindigt en gebruik blijft maken van de Diensten vanaf de aangekondigde ingangsdatum van de gewijzigde voorwaarden, dan zijn deze laatste, vanaf dat ogenblik, automatisch van toepassing op de Overeenkomst.
18. Overmacht
18.1 Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen kan aan RTRI niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht.
18.2 Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat door RTRI ingeschakelde derden zoals leveranciers of andere partijen waarvan RTRI afhankelijk is, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden, natuurgeweld, epidemie of pandemie, terrorisme, cybercriminaliteit, verstoring van digitale infrastructuur, brand, stroomstoring, verlies, materialen of informatie, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
19.1 Op alle Overeenkomsten alsmede de eventuele geschillen die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.
19.2 Alle geschillen welke tussen RTRI en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten, die daarvan een gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig de Rechtbank Midden-Nederland.