Privacy Statement Real-Time Road Inspection B.V.

Real-Time Road Inspection B.V.(RTRI), gevestigd aan Dorpsweg 1A 3738 CA Maartensdijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://realtimeroadinspection.com
Adres: Dorpsweg 1A 3738 CA Maartensdijk
Telefoonnummer: 085-0647866

Privacyverklaring: waarborging van privacy en informatiebeveiliging

Deze Privacyverklaring beschrijft de waarborging van privacy en informatiebeveiliging met betrekking tot gegevens die RTRI verwerkt op klant- en gebruikersniveau bij gebruikmaking van de app, het online platform en de algemene website van RTRI. Hierin wordt toegelicht waarom gegevens worden verwerkt, hoe deze gegevens worden bewaard en beveiligd en welke rechten betrokkenen hebben in relatie tot deze gegevens. De privacy aspecten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in beeldmateriaal, welke worden ingewonnen vanaf de openbare weg en aan gebruikers ter beschikking worden gesteld, zijn geen onderdeel van deze privacyverklaring.

De bescherming en beveiliging van gegevens van onze klanten en gebruikers is van essentieel belang. RTRI verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar Privacy- en Informatiebeveiligingsbeleid en de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). RTRI heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld die binnen RTRI toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG

1. Verwerkingsdoeleinden en wettelijke basis

De gegevens van klanten en persoonsgegevens van medewerkers van klanten worden door RTRI verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot de dienstverlening van RTRI en het beheren van daaruit voortvloeiende relaties. RTRI heeft een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te verwerken, omdat dit noodzakelijk is om de overeenkomst daadwerkelijk te kunnen uitvoeren en de dienst te kunnen verlenen. Ten behoeve van haar dienstverlening aan haar klanten dient RTRI bijvoorbeeld:

 • toegangscodes te verstrekken;
 • ten behoeve van facturatie, beheer, onderhoud en verbetering, te registreren op welke wijze gebruik wordt gemaakt van de app/online platform; en
 • in geval van storingen dan wel beoogde vernieuwingen of wijzigingen. informatie te verstrekken aan beheerders en/of gebruikers bij klanten
 • Door het aangaan van een overeenkomst met RTRI, wordt door de klant geaccepteerd dat voornoemde gegevens worden verwerkt.

2. Soorten gegevens

RTRI verwerkt ten behoeve van de dienstverlening ‘gewone’ persoonsgegevens, te weten:
 • contactgegevens: naam en e-mail adres van medewerkers van de klant;
 • toegangscodes & wachtwoorden tot de app en het online platform;
 • log gegevens van gebruikers van de app en het online platform;
 • Bedrijfsgegevens:
 • Rechtsvorm;
 • Bedrijfsnaam;
 • KvK-nummer;
 • Factuuradres;
 • Postcode en plaats;
 • E-mailadres;
 • IBAN en andere betaalgegevens.

Bij gebruikmaking van de app, worden locatiegegevens van de mobiele telefoon gebruikt om te bepalen waar de gebruiker zich bevindt op de kaart.

3. Opslag en beveiliging

De opslag en beveiliging van gegevens van klanten en gebruikers van de app, het online platform en de website vindt plaats in databases van RTRI. Deze databases staan in onze hosting omgeving bij een derde partij, met opslagfaciliteit in Duitsland. De gegevens worden geborgd middels een externe backup. Op onze hosting omgeving wordt periodiek een beveiligingsonderzoek uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de beveiliging adequaat is en blijft.

Accountmanagement database

In een accountmanagement applicatie worden klanten en gebruikers aangemaakt om van de app gebruik te kunnen maken. Hiertoe worden gegevens van klanten vastgelegd, zoals naam van de klant, e-mailadres van de contactpersoon die de toegangscodes ontvangt. In de accountmanagement database wordt verder geregistreerd of er van de applicatie zelf gebruik wordt gemaakt, welke functionaliteit wordt aangewend en welke gebruikersinstellingen van toepassing zijn. Deze gebruiksgegevens worden aangewend voor statistische analyses aangaande het gebruik van de verschillende beeldendatabases en de gebruikte functionaliteiten. Om de raadplegingen van het beeldmateriaal in de accountmanagement applicatie inzichtelijk te maken, wordt gebruik gemaakt van gegevens uit de database van het online platform, te weten het aantal weergaven. In de accountmanagement database wordt overigens niet geregistreerd noch weergegeven op welke locatie een gebruiker heeft gezocht of gekeken; het is daarmee hierin niet inzichtelijk wanneer en welke beelden een gebruiker heeft geraadpleegd.

Toegang tot de accountmanagement database binnen RTRI is gebaseerd op rollen en afhankelijk van de functie die binnen RTRI wordt vervuld. Daarnaast hebben beheerders bij de klanten toegang tot de accountmanagement database.

4. Overdracht van gegevens

Ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening vindt mogelijk overdracht van data plaats naar andere RTRI entiteiten welke gehouden zijn aan dezelfde werkwijze als de RTRI entiteit waar de overeenkomst mee is gesloten door de klant. Uw gegevens worden gedeeld met DTT Multimedia B.V., dit is de partij verantwoordelijk voor de ontwikkeling, het beheer en het onderhoud van de RTRI oplossingen.

5. Bewaartermijnen

De (persoons)gegevens van klanten en gebruikers van RTRI wordt door RTRI één (1) jaar nadat een klant geen klant meer is, verwijderd. Gebruiksgegevens zijn vanaf dat moment niet meer te herleiden naar een individuele gebruiker.

De log gegevens worden bewaard op basis van grootte, zodra de database vol is worden de oudste gegevens verwijdert. In deze log gegevens is geregistreerd welke verzoeken worden gedaan bij gebruikmaking van RTRI. Deze log gegevens staan in de afgeschermde logcontainers bij de services. Hierin worden de ‘requesten’ en ‘errors’ op service niveau gelogd. Deze gegevens worden alleen kortstondig bewaard om in geval van problemen met de service eventuele fouten te traceren.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

RTRI verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

7. Cookies

RTRI maakt gebruik van technieken die informatie verzamelen over de bezoekers van haar website. Deze verzamelde informatie wordt door RTRI gebruikt om de website te verbeteren. Ook kan door te onderzoeken welke bedrijven de site hebben bezocht, de website worden geoptimaliseerd en kunnen gerichte aanbiedingen in een business-to-business omgeving worden gedaan.

RTRI kan de verzamelde bezoekersinformatie niet herleiden naar individuele personen. RTRI kan de informatie echter wel koppelen aan individuele personen, mits zij daarvoor toestemming hebben gekregen en bezoekers hun persoonlijke informatie op de website hebben ingevuld. Ook kan bezoekersinformatie worden herleid naar een persoon wanneer deze in een persoonlijk gericht e-mailbericht van RTRI een link naar deze website heeft aangeklikt.

De verzamelde informatie wordt vertrouwelijk behandeld en wordt niet aan derden verstrekt.

Cookies:

Bij het verzamelen van informatie krijgt elke bezoeker een unieke identificatie toegewezen, zodat meerdere muisklikken van dezelfde bezoeker worden herkend. Deze identificatie wordt opgeslagen in een cookie van de browser van de bezoeker. Desgewenst kunnen cookies in de browser worden uitgeschakeld.

8. Rechten van betrokkenen

Een betrokkene van wie RTRI persoonsgegevens verwerkt, heeft het recht RTRI te verzoeken om inzage, rectificatie, wissing, beperking van de verwerking of overdraagbaarheid van deze gegevens.

Er kan op de volgende wijze schriftelijk bezwaar gemaakt worden tegen het gebruik van persoonsgegevens: per e-mail via info@RTRI.com, via de contactpagina op onze website of per post via onderstaand adres:

Real-Time Road Inspection B.V.
Dorpsweg 1A
Gemeente De Bilt

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. RTRI wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

9. Veranderingen

RTRI kan deze Privacy Statement aanpassen wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van veranderingen in de producten of diensten. Wanneer wij wijzigingen in de Privacy Statement aanbrengen, zullen wij de datum van “laatste aanpassing” in de privacy verklaring aanpassen. Wij adviseren je daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.